Prosociality Sport Club

Prosociality Sport Club

De ‘Prosociality Sport Club’ (PS CLUB) is een door de EU gesubsidieerd project dat bestaat uit  een samenwerking tussen  diverse scholen en opleidingscentra afkomstig uit Bulgarije, Griekenland, Italië, Malta, Roemenië, Slovenië, Spanje en Nederland. De belangrijkste doelstelling van het project is scholen te ondersteunen  in het tegengaan van voortijdig schoolverlaten door leerlingen uit risicogroepen actief te  ondersteunen in  hun sociaal emotionele ontwikkeling en de competenties die hier bij horen.

Om dit te realiseren heeft de ‘PSCLUB’ zich ten doel gesteld om een innovatief onderwijsleermodel te ontwikkelen en te testen dat gebaseerd is op een ‘prosociale aanpak’. Kenmerken van een prosociale aanpak zijn dat de  leerling, door ervaring en dialoog met anderen, als het ware ‘vanzelf’, de eigen gedragsmogelijkheden kiest en deze, samen met anderen, binnen de school kan realiseren, evalueren , en optimaliseren. De basis van dit leermodel is de ontwikkeling van activiteiten die helpen om anderen te helpen.

Door binnen het project nauw samen te werken met scholen in verschillende landen is het mogelijk om tijdens de ontwikkeling het model te toetsen aan de praktijk.

De ‘PS CLUB’ gaat uit van de vooronderstelling dat sport een belangrijk vliegwiel is voor het overdragen en versterken van gemeenschappelijke waarden, kennis en sociale vaardigheden bij leerlingen. Voor de ‘PS CLUB’  vormt dit het vertrekpunt bij de ontwikkeling van een ‘prosociaal model’.

De PS CLUB streeft naar een integrale aanpak door alle actoren te betrekken uit onderwijs, opvoeding en vrijetijdsbesteding (het kind zelf, de ouders, diverse leerkrachten, andere professionals) waardoor gewenst gedrag bij leerlingen bekrachtigd wordt.

Een projectmatige aanpak met specifieke acties  is bepalend voor het te behalen succes om knelpunten met betrekking tot vroegtijdig schoolverlaten te verminderen. Sportactiviteiten bieden de mogelijkheid om de prosociale relaties te versterken.

PS CLUB - Prosociality Sport Club
Prosociality for Integration and Multiculturalism | Project n. 518393-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP | Agreement n. 2011- 3565 / 001- 001
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.