Prosociality Sport Club

МЕТОДОЛОГИЯ

PS Club въвежда просоциалния  модел на преподаване и учене, представен  като списък  с общи правила за позитивно поведение и имащ за цел да създаде просоциална  околна среда и гражданско общество. За тази цел ще  се създаде единна сътрудническа  група официално сформирана от училището и спортните асоциации. Целта е да се създаде “образователна  общност”, която ще може да свърже заедно всички асоциации, заинтересовани от развитието на социалните умения на учениците като местните правителствени и неправителствени организации и институции. Споразумението ще съдържа “просоциален код”- описание на положителни нагласи, насочени към интеграцията на проблемните ученици.  Правилата са насочени към спортната дейност като реално място, където просоциалният подход може лесно да бъде  приложен.

PS Club Консорциумът ще създаде изследователска рамка за анализ на определено  просоциално  поведение, за определяне на възпитателния ефект, фокусиран върху просоциалните нагласи и поведения.

Общ резултат ще бъде създаването на научнообоснована хипотеза, която да свърже просоциалното  обучение и възпитание като доведе до намаляване броя на отпадащите ученици в групите, изложени на риск от маргинализация.

Консорциумът ще дефинира и дидактически Просоциален модел на преподаването и обучение (PDP model),  който ще се предложи за използване в средните училища за:

- Насърчаване развитието на защитни фактори като превенция за  ранното отпадане от училище на  учениците с риск от маргинализация.

- Мотивиране на физическите лица (особено изложените  на риск от маргинализация) да бъдат интегрирани в образователната общност .

PS CLUB - Prosociality Sport Club
Prosociality for Integration and Multiculturalism | Project n. 518393-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP | Agreement n. 2011- 3565 / 001- 001
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.